Zájemci o magisterské studium

přijímací řízení se řídí Směrnicí děkana č. 11/2019 „Přijímací řízení na fakultu stavební VUT pro akademický rok 2020–21 do navazujících magisterských studijních programů“.

Varianta A

Podání přihlášky

Fakulta stavební VUT vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2020–21 do navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy. Přihláška ke studiu musí být podána (odeslána) do 31. 3. 2020.  Můžete tak učinit přímo zde.

Varianta B

Přestup z magisterského studijního programu

Uchazeči o přestup podávají žádost o přestup na fakultu. Žádost musí být zaslána poštou nebo podána osobně do 7. 8. 2020 na Studijní oddělení fakulty.

Přijímací zkoušky se uskuteční v těchto termínech:

S ohledem na aktuální dění v souvislosti s COVID-19 jsou vydány nové informace ohledně přijímacího řízení. Je možné že aktuálně uvedené termíny se změní. Podrobnější informace naleznete zde.

 

  • hlavní termíny do prezenční formy studia:
15. 6. až 19. 6. 2020
  • náhradní termíny do prezenční formy studia:
22. 6. 2020
  • doplňkový termín:
10. 8. 2020

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou průběžně zveřejňovány v informačním systému VUT (na stránkách s elektronickou přihláškou); od 30. 6. 2020 zde bude zveřejněno i rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče.

Doplňující informace

Za studenta se z pohledu sociálního a zdravotního pojištění považuje student do 26 let, který je studentem vysoké školy v prezenční či kombinované formy studia. V tomto případě platí zdravotní pojištění za studenty stát. Sociální pojistné se za dobu studia neplatí vůbec. Ovšem pokud student při škole pracuje, musí ve vybraných případech sociální pojištění odvádět – závisí to na typu práce a výši výdělku.

Informaci, že student pokračuje ve studiu a má tedy nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději během září. Za žáky základní školy i za středoškoláky po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin, ovšem v září musí mít pojišťovna nahlášeno, zda dál studují, ať už na SŠ nebo na VŠ.

Ubytovací stipendium se studentovi poskytuje pouze v 1. zapsaném studiu na vysoké škole. Při přestupu z jednoho studijního programu na druhý je studentovi ubytovací stipendium zachováno.